فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۴ مرداد ۱۴۰۰ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۱۴ مرداد ۱۴۰۰

به جان او که گرم دسترس به جان بودیکمینه پیشکش بندگانش آن بودی
بگفتمی که بها چیست خاک پایش رااگر حیات گران مایه جاودان بودی
به بندگی قدش سرو معترف گشتیگرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی
به خواب نیز نمی بینمش چه جای وصالچو این نبود و ندیدیم باری آن بودی
اگر دلم نشدی پایبند طره اوکی اش قرار در این تیره خاکدان بودی
به رخ چو مهر فلک بی نظیر آفاق استبه دل دریغ که یک ذره مهربان بودی
درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نورکه بر دو دیده ما حکم او روان بودی
ز پرده ناله حافظ برون کی افتادیاگر نه همدم مرغان صبح خوان بودی

تفسیر کامل فال حافظ

جانتان را برای رسیدن به مقصود در طبق اخلاص گذاشته اید و ارزش زیادی برای رسیدن به هدف قائلید. معتقدید در عین سکوت باید حرف زد. کمی خسته شده اید و می خواهید همه چیزرا رها کنید ولی ندائی در دلتان می گوید که باید صبر و تحمل کنید و با خواندن نماز صبح مرادتان را از خدا بطلبید.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.