فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۷ خرداد ۱۴۰۱ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۷ خرداد ۱۴۰۱

خوش خبر باشی ای نسیم شمالکه به ما می رسد زمان وصال
قصه العشق لا انفصام لهافصمت ها هنا لسان القال
مالسلمی و من بذی سلماین جیراننا و کیف الحال
عفت الدار بعد عافیهفاسالوا حالها عن الاطلال
فی جمال الکمال نلت منیصرف الله عنک عین کمال
یا برید الحمی حماک اللهمرحبا مرحبا تعال تعال
عرصه بزمگاه خالی مانداز حریفان و جام مالامال
سایه افکند حالیا شب هجرتا چه بازند شب روان خیال
ترک ما سوی کس نمی نگردآه از این کبریا و جاه و جلال
حافظا عشق و صابری تا چندناله عاشقان خوش است بنال

تفسیر کامل فال حافظ

خبری را که مدت ها در انتظارش بودی رسیده است. زمان وصال نزدیک است. قصه عشق شروع شده و زمان جدایی پایان یافته است. تو هم به کمال و جمال می رسی. میدان برای نشان دادن هنرهایت خالی است پس مرد میدان باش.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.