فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰

خیز و در کاسه زر آب طربناک اندازپیشتر زان که شود کاسه سر خاک انداز
عاقبت منزل ما وادی خاموشان استحالیا غلغله در گنبد افلاک انداز
چشم آلوده نظر از رخ جانان دور استبر رخ او نظر از آینه پاک انداز
به سر سبز تو ای سرو که گر خاک شومناز از سر بنه و سایه بر این خاک انداز
دل ما را که ز مار سر زلف تو بخستاز لب خود به شفاخانه تریاک انداز
ملک این مزرعه دانی که ثباتی ندهدآتشی از جگر جام در املاک انداز
غسل در اشک زدم کاهل طریقت گویندپاک شو اول و پس دیده بر آن پاک انداز
یا رب آن زاهد خودبین که بجز عیب ندیددود آهیش در آیینه ادراک انداز
چون گل از نکهت او جامه قبا کن حافظوین قبا در ره آن قامت چالاک انداز

تفسیر کامل فال حافظ

بسیار انسان ناامیدی هستید و به جای کردار و عمل خوب صحبت از غم و غصه می کنید برای موفقیت اول اشک و آه را از خود دور کرده و برای چیزی که ماندنی نیست غصه نخورید. دلتان وقتی شفا پیدا می کند که سر بر آستان حق بنهید. بدبینی را دور بریزید و دلتان را مثل آینه صیقل بدهید.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.