فال حافظ اصلی آنلاین روزانه با تفسیر ۱۸ آذر ۱۴۰۰ زیبامون

فال حافظ زیبامون برای شما در ۱۸ آذر ۱۴۰۰

شاهد آن نیست که مویی و میانی داردبنده طلعت آن باش که آنی دارد
شیوه حور و پری گر چه لطیف است ولیخوبی آن است و لطافت که فلانی دارد
چشمه چشم مرا ای گل خندان دریابکه به امید تو خوش آب روانی دارد
گوی خوبی که برد از تو که خورشید آن جانه سواریست که در دست عنانی دارد
دل نشان شد سخنم تا تو قبولش کردیآری آری سخن عشق نشانی دارد
خم ابروی تو در صنعت تیراندازیبرده از دست هر آن کس که کمانی دارد
در ره عشق نشد کس به یقین محرم رازهر کسی بر حسب فکر گمانی دارد
با خرابات نشینان ز کرامات ملافهر سخن وقتی و هر نکته مکانی دارد
مرغ زیرک نزند در چمنش پرده سرایهر بهاری که به دنباله خزانی دارد
مدعی گو لغز و نکته به حافظ مفروشکلک ما نیز زبانی و بیانی دارد

تفسیر کامل فال حافظ

هر حرفی را در هر جا نزنید که به ضرر خودتان تمام می شود. خیلی زود گول ظاهر را می خورید. صورت زیبا نشان از سیرت زیبا نیست. مهم اخلاق و قلب پاک افراد است.
ای حافظ شیرازی! تو محرم هر رازی! تو را به خدا و به شاخ نباتت قسم می دهم که هر چه صلاح و مصلحت می بینی برایم آشکار و آرزوی مرا براورده سازی.
برای مشاهده فال اختصاصی خود نیت کرده، برای شادی روح حافظ فاتحه ای نثار فرموده و روی دکمه زیر کلیک کنید.