کلوئید - زیبامون

کلوئید یا گوشت اضافه چیست و برای درمان آن باید به چه دکتری مراجعه کنیم؟

گاهی پس از بهبود جراحت پوست بدن، ممکن است آن زخم یا جراحت، گوشت اضافه بیاورد و برجسته شود که به آن، کلوئید می‌گویند.
۳۱ تیر ۱۴۰۲ - ۱۰:۱۸
ادامه